Фундаменталните научни изследвания в настоящия проект се концентрират върху: управление на данни (Data management), анализ на данни (Data analytics), визуализация на данни (Data visualization), достъп и използване на данни (Data access and usage) и др.) и целят:

  • създаване на нови модели, методи и средства за подобрено използване, изследване и доставяне на цифрови знания и колекции, свързани с културно-историческото наследство в т.ч. за:
    o     анализ, разбиране и интерпретация на съдържанието на екосистема за дигитална култура;
    o    контекстно-зависимо използване на цифрови ресурси в екосистемата за дигитална култура (за учебни цели);
  • методология и концепции, целящи увеличаване и обобщаване на изживяванията на посетителите (visitor experience) в екосистемата за дигитална култура; контекстуални техники за персонализация на изживяванията на посетителите в екосистема за дигитална култура;
  • моделиране на концептуален модел на многофункционална екосистема за дигитална култура, базиран на най-нови концепции, подходи и приоми в областта;
  • моделиране на средства за оперативна съвместимост и управление на информацията между различни цифрови екосистеми от областта на културно-историческото наследство, вкл. общ модел и методи за обмен на данни, структурен модел на хранилището на данни;
  • създаване на проиновативен модел за ефективно използване и продължаващо развитие на екосистемата за дигитална култура.

     Основна хипотеза е, че подобрено използване, изследване и доставяне на знания и колекции, свързани с културното и историческо наследство, както и цялостното структуриране чрез референтен модел на софтуерната среда „екосистема за дигитална култура“ ще подпомогне решаването на част от проблемите с манипулирането с големи обеми цифрови културни данни и обекти, както и тяхното динамично взаимодействие в рамките на системата. Ще се преодолеят настоящи проблеми като: загуба на данни, поради липса на единни структури; липса на единна интерпретация; недостатъчно привлекателност на представяне; липса на единен достъп до множество различни цифрови хранилища за културно-историческо наследство; слабата адаптивно и персонализация на представянето на обектите; трудности при контекстно-базирано използване и др. Освен това, значително ще се насърчи технологичния трансфер в техническите, хуманитарните и обществените науки, както и иновациите в тези области.