Концепции и модели на иновативни екосистеми с цифрово културно съдържание

     В настоящия проект ще се извършат фундаментални научни изследвания в областта на информатиката, информационните и комуникационни технологии и частично в хуманитарните и обществени науки за придобиване на нови знания за фундаментални причини за явления и наблюдаеми факти в тези области без каквото и да било пряко търговско приложение или използване. Проектът по-конкретно е ориентиран към търсене и създаване на нови научни знания и постигане на фундаментални резултати в областта на: големи обеми от данни (Big data), обработка и изводи върху големи обеми от данни (Massive data mining), управление, обработка и анализиране на данни (Data management, Data processing, Data Analytics), визуализация на данни (Data visualization) и др. Работата ще се концентрира върху разработване на концептуални модели, методи и средства, базирани на анализ, синтез и обобщение на добри практики и подходи в изследваните области. За целта екипът ще извърши широки научно-изследователски проучвания и подбор на успешни в европейски и световен мащаб приоми и решения, за да разработи оптимални и приложими концептуални модели и методи за анализ, разбиране, интерпретация, контектно-зависимо използване и споделяне на съдържанието в екосистеми за дигитална култура по нови начини и чрез иновативни средства за по-пълноценно достигане до знанието в цифрови колекции и архиви от културни артефакти.

     Парадигмата на цифровите екосистеми включва изследвания, ориентирани към услуги с интензивно използване на знания, изучаване и отчитане на влиянието на информационното съдържание върху развитието и функционирането на съответна система. Тези изследвания са свързани и с колективна интелигентност и екология на знанията в системи от взаимосвързани цифрови ресурси от знания, бази от данни, експерти и програмни модули.

     Проектът ще стимулира проиновативни изследвания за технологично осигуряване на хуманитарните и социални науки и на техните съвременни перспективи, както и разработване на цифрови технологии за креативните и рекреативни индустрии. Така ще се гарантират широкообхватни мултидисциплинарни изследвания на културното наследство в България в условията на сътрудничество и съвместна продукция на знания в различни области и общности от изследователи и потребители.

     Проект "Концепции и модели на иновативни екосистеми с цифрово културно съдържание" (2016-2020) е получил финансиране от Националния научен фонд, Министерство на образованието и науката по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 по договор Nº ДН02/6/15.12.2016 г.