Работен пакет 1: Управление на проекта

Планирани дейности:

-  Координиране на дейността и мониторинг на изпълнението на проекта. Организиране на работни срещи
-  Административно и финансово управление на проекта
-  Координация на изпълнението на проекта с ФНИ и представяне на отчетните материали на проекта
-  Изграждане на проиновативни модели за ефективно използване и продължаващо развитие на екосистемата за дигитална култура

Очаквани резултати:

-  Документация и отчети по проекта
-  Проиновативни модели за ефективно използване и продължаващо развитие на екосистемата за дигитална култура

Начало и край на работния пакет: от Месец 1 до Месец 36

Ръководител на работния пакет:  проф.д-р Радослав Павлов


Работен пакет 2: Създаване на модели и средства за подобрено използване, изследване и доставяне на цифрови културни ресурси

Планирани дейности:

-  Изследване, изграждане и приложение на нови модели и средства за анализ, разбиране и интерпретация на цифрово културното съдържание на екосистеми за дигитална култура
-  Изследване, адаптиране и приложение на средства за контекстно-зависимо използване на цифрови културни ресурси от екосистеми за дигитална култура (за учебни цели)
-  Проектиране и разработване на методология и средства за увеличаване и персонализиране на изживяванията на посетителите (visitor experience) в екосистемата за дигитална култура

Очаквани резултати:

-  Модели и средства за анализ, разбиране и интерпретация на цифрово културното съдържание на екосистеми за дигитална култура
-  Средства за контекстно-зависимо използване на цифрови културни ресурси от екосистеми за дигитална култура (за учебни цели)
-  Методология и средства за увеличаване и персонализиране на изживяванията на посетителите (visitor experience) в екосистемата за дигитална култура

Начало и край на работния пакет: от Месец 1 до Месец 24

Ръководител на работния пакет:  доц. д-р Десислава Панева-Маринова


Работен пакет 3: Проектиране на модел на многофункционална екосистема за дигитална култура

Планирани дейности:

-  Архитектура и спецификация на функционални и нефункционални изисквания към екосистема за дигитална култура
-  Проектиране на общ модел на данните в екосистема за дигитална култура
-  Проектиране на методи за обмен на данни в екосистема за дигитална култура

Очаквани резултати:

-  Архитектура и спецификация на функционални и нефункционални изисквания към екосистема за дигитална култура 
-  Общ модел на данните в екосистема за дигитална култура
-  Методи за обмен на данни в екосистема за дигитална култура

Начало и край на работния пакет: от Месец 12 до Месец 36

Ръководител на работния пакет:  проф. дмн Петър Станчев


Работен пакет 4: Разпространение и използване на резултатите

Планирани дейности:

-  Изготвяне и разпространение на информационни материали за проекта
-  Доклади и публикации в международни и национални  конференции/форуми и научни издания и други за представяне на научноизследователски резултати
-  Организиране на международна конференция и информационни дни за представяне на резултатите на проекта
-  Разработка на Интернет страница на проекта, представяща неговите основни цели, задачи, изпълнител, събития, работни срещи, конференции, публични отчети, документи и др.

Очаквани резултати:

-  Доклади и публикации в международни и национални  конференции/форуми и научни издания и др. за представяне на научноизследователски резултати (Приета или изпратена за печат научна публикация в списание с импакт фактор или импакт ринг за всеки отчетен етап, публикации в реферирани и индексирани издания, или рецензирана студия, или част от монография, или докторантски тези (или части от тях), аналитични изследвания, автореферати)
-  Провеждане на международна конференция или информационен ден за всеки отчетен етап на проекта, издаване на сборник с доклади
-  Интернет страница на проекта, представяща неговите основни цели, задачи, изпълнител, събития, работни срещи, конференции, публични отчети, документи и др.
-  Информационни материали за проекта

Начало и край на работния пакет: от Месец 1 до Месец 36

Ръководител на работния пакет:  проф. д-р Радослав Павлов