Изпълнител на проекта: Институт по математика и информатика, Българска академия на науките

Екип:

Ръководител на научния колектив: проф. д-р Радослав Димов Павлов

Участници:

проф. дмн Петър Любомиров Станчев

доц. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова

доц. д-р Детелин Михайлов Лучев

доц. д-р Александър Илиев Илиев

гл. ас. д-р Николай Генчев Ноев

ас. Георги Симеонов Симеонов

д-р Максим Красимиров Гойнов

д-р Поликсения Арапи